Değerlendirmedeki Makaleler

1- Hidrosefali etiyolojisinde intraventriküler kitle: iki olgu sunumu

2-İnsidental saptanan internal juguler ven trombozundan non-hodgkın lenfoma tanısına: Olgu sunumu.

3-Bağırsak Rezeksiyonlarında Submukozal Bölgede Alışılmadık Misafirler: Ne, Nereden, Nasıl…?

4-A Case of Multiple Myelom With Liver Cirrhosis. Multipl Myelom ve Karaciğer Sirozlu Bir Olgu.

5-Hematüri İle Başvuran Genç Hastada Nadir Bir Tümör: Primer Koryokarsinom

6-Postrenal Böbrek Yetmezliğiyle Başvuran Hastada Atipik Lokalizasyonlu Mide Metastazı

7-Mayer-rokitansky-küster-hauser sendromu ve meme kanseri Olgu sunumu. Mayer-rokıtansky-kuster-hauser syndrome and breast cancer Case report

8-N-hexane neuropathy: clınıcal and electrophysıologıcal revıew of five cases N-hexan nöropatisi: beş olgunun klinik ve elektrofizyolojik değerelndirilmesi

9-Tuberculous perıtonıtıs: two cases İki tüberküloz peritonit olgusu

10-Serebralfungal Enfeksiyon gelişen akut lenfoblastik lösemi olgusu

11- Sporadik Akut poststreptokoksik glomerulonefrit :Olgu Sunumu

12- İzole Hipoglisemi Nedeni : Sheehan Sendromu(SS) Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Ağrının Değerlendirilmesi

13-Elektrofizyolojik Parametrelere göre belirlenen klinik şiddet ile ağrının uyumu 

 

Son güncelleme: 18 EKİM  2016