Hemşirelik Bakım Standartları

HEMŞİRELİK BAKIM STANDARTLARI BAKIM DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

 

1. AMAÇ VE KAPSAM:
İzmir İli Güney Bölge Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü Hemşirelik Bakım Standartları’na göre kurulmuş olan Bakım Değerlendirme Sisteminin standart bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve hemşirelik bakımının etkinliğini saptamak için ilgili sağlık kuruluşunun bakım değerlendirme planlamasını yapmak ve uygulamaktır. İzmir İli Güney Bölge Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık kuruluşlarının hemşirelik bakımı verilen tüm birimlerini kapsamaktadır.

2. SORUMLULUK:

İzmir İli Güney Bölge Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü, İzmir İli Güney Bölge Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık kuruluşlarının Hastane Yöneticileri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri ve sağlık kuruluşlarımıza bağlı tüm hemşirelikle ilgili iç ve dış birimlerin sorumlu hemşireleri ve hemşireleri.
 

3. TANIMLAR / KISALTMALAR:
SBH: Sağlık Bakım Hizmetleri
SBHK: Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Hemşirelik Bakım Standartları (HBS): Hemşirelik bakımının tüm kurumlarda standart bir şekilde uygulanması amacıyla hazırlanan ve güncel literatürü içeren kaynak kitap.
Bakım Değerlendirme Kriterleri (BDK): Önceden belirlenmiş standartlar eşliğinde Hemşirelik Bakım Standartları’nın mevcut uygulama eksikliklerini değerlendirme aracıdır.
Bakım Değerlendirme Ekibi: Bakım Değerlendirme Kriterleri eşliğinde Hemşirelik Bakım Standartları’nın, İzmir İli Güney Bölge Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık kuruluşlarında değerlendirilmesi amacı ile Genel Sekreterlik tarafından görevlendirilen hemşiredir.
Bakım Değerlendirme Ziyareti: İzmir İli Güney Bölge Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık kuruluşlarında belirlenen periyodlarla, Hemşirelik Bakımının Standartları’nın uygulanma oranının tespit edilmesi amacıyla planlanan değerlendirme ziyaretidir.
Özdeğerlendirme: İlgili sağlık kuruluşunca Hemşirelik Bakımının Standartlarına uygunluğun tespit edilmesi amacıyla en az ayda bir kez planlanan değerlendirmedir.
Bakım Değerlendirme Planı: Bakım değerlendirme ziyaretinin takvimini ve ilgililerini içeren dokümandır.
Özdeğerlendirme Planı: Özdeğerlendirme takvimini ve ilgililerini içeren dokümandır.
Bakım Değerlendirme Raporu (BDR): BDK eşliğinde Hemşirelik Bakım Standartları’nın mevcut uygulama eksikliklerini raporlama aracıdır.
Bakım Değerlendirme Komite Toplantısı (BDKT): SBHK çalışanları, SBH yöneticileri, klinisyen hemşire ve bilimsel danışma kurulu üyelerinden oluşan komite ile, hemşirelik bakımına özgü belirlenen standartların yayınlanması, yaygınlaştırılması, değerlendirilmesi, revizyonu ve yıl boyunca toplanan Bakım Değerlendirme Raporlarının hastaneler arası değerlendirmelerinin gündemi oluşturduğu yıl sonu toplantısıdır.
Bakım Değerlendirici Formu: Bakım Değerlendiricisinin değerlendirildiği dokümandır.

4.PROSEDÜR DETAYI
4.1. Merkezi Değerlendirme
Planlama ve Ön Hazırlık
Bakım Değerlendirme ziyaretlerinin planlanmasından SBHK sorumludur. İzmir İli Güney Bölge Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık kuruluşları yılda en az iki kez değerlendirilir. SBHK tarafından gerekli görüldüğünde ya da Genel Sekreterin talebi üzerine sayı arttırılabilir. Ayrıca SBHK tarafından saptanan hizmet aksamalarının tespit edilmesi durumunda plansız olarak Bakım Değerlendirme Ziyaretleri yapılabilir.
Bakım Değerlendirme Planı SBHK tarafından hazırlanır. Plan Genel Sekreter tarafından onaylandıktan sonra İzmir İli Güney Bölge Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık kuruluşlarına başlangıç tarihinden en az bir hafta önce duyurulur.
Bakım Değerlendirme Ekibi’nde görev alacak kişiler, değerlendirilen sağlık kuruluşunda görevli olmayan, tarafsız, alanında deneyimli, uzman ve eğitilmiş hemşirelerden oluşur. Bakım Değerlendirme Ekibi en az 2 (iki) kişiden oluşur ve değerlendirme ziyareti ilgili sağlık kuruluşunun değerlendirme eşlikçisi ile birlikte gerçekleştirilir. 
Değerlendirilecek sağlık kuruluşunun planla ilgili değişiklik talebi olması durumunda, bakım değerlendirme ekibi ile birlikte yeni bir tarih saptanarak SBHK’ne bilgi verilir. Planda bir değişiklik olması halinde SBHK tarafından, sebebi açıklanarak ilgili birimlere yazılı veya sözlü olarak haber verilir ve plan revize edilir.
Değerlendirme esnasında, Bakım Değerlendirme Kriterleri ve Hemşirelik Bakım Standartları göz önüne alınır.
Bakım Değerlendirme Ziyaretinin Yapılması
SBHK tarafından değerlendirilecek sağlık kuruluşu ile ilgili Bakım Değerlendirme Kriterleri, değerlendirme tarihinden en az 5 (beş) gün önce, değerlendiricilere elektronik posta aracılığı ile gönderilir. 
Değerlendirmenin yapılacağı sağlık kuruluşu Hastane Yöneticisi, SBH Müdürü, süpervizörleri, değerlendirme yapılacak klinik sorumlu hemşireleri ve bakım değerlendirme eşlikçilerinin yer aldığı bir açılış toplantısı yapılır. Toplantıda ziyaret planı, ziyaret yapılacak birimler ve kapanış toplantısı saati görüşülür.
Değerlendirilen sağlık kuruluşunun sorumlu hemşiresi kullandıkları formları ve kayıtları kolay ulaşılabilir şekilde hazır bulundurur. Değerlendiriciler ziyareti, değerlendirici eşlikçisi ve belirlenen klinik/birim hemşireleri ile birlikte gözlem, kayıt incelemesi ya da hasta görüşmesi yöntemini kullanarak yapar. 
Değerlendirme sırasında Bakım Değerlendirme Kriterleri kullanılır. Kriterlere özgü geliştirilen forma standardın uygulanmasını engelleyen veya uygulanmasında iyi uygulama örneği oluşturabilecek hususların açık bir şekilde yazılması sağlanır. Gerektiğinde değerlendirici kiiterler dışında ilgili gördüğü soruları forma ekleyebilir. Değerlendirmelerin hata avcılığı yapmamaya özen göstererek kişilere yönelik değil, sisteme yönelik olarak yapılması sağlanır.
Elde edilen sonuçlar ilgililer tarafından Bakım Değerlendirme Raporu’na kaydedilir. Açılış toplantısı katılımcıları ile Bakım Değerlendirme Ziyareti kapanış toplantısı yapılır. Bakım Değerlendirme Raporu ilgili sağlık kuruluşuna resmi yazı ile Genel Sekreterlik tarafından değerlendirmeyi takip eden 15 gün içerinde bildirilir.
Bakım Değerlendirme Ekibi üyesinin değerlendirmesi Bakım Değerlendirici Formu aracılığı ile SBH Müdürü tarafından değerlendirilen klinik/birimin sorumlu hemşiresi ve değerlendirici eşlikçileri ile doldurulur ve değerlendirme ziyareti gününün ertesi iş günü SBHK’ne e posta aracılığı ile gönderilir.
SBHK tarafından, tüm Bakım Değerlendirme Raporları değerlendirilip birleştirilerek, BDKT’da sunulmak üzere hazırlanır. Bu raporda tespit edilen tüm eksiklikler kaydedilir.
Bakım değerlendirme sonrasında tespit edilen eksiklere yönelik sağlık kuruluşu SBH Müdürlüğü ve Bakım Değerlendirme Ekibi tarafından iyileştirme faaliyetleri planlanır. İyileştirme faaliyetleri SBH Müdürlüğü ve Bakım Değerlendirme Ekibi üyeleri ile özdeğerlendirmeler aracılığı ile planlanır. SBH Müdürlüğü en az ayda bir kez planladığı özdeğerlendirmeyi SBHK’ne raporlar. 
4.2. Özdeğerlendirme
Özdeğerlendirmenin planlanmasından ilgili hastane SBH Müdürü sorumludur. Ayda en az bir kez özdeğerlendirme yapılır. Yılsonuna kadar özdeğerlendirmenin tüm klinik/birimlerde yapılmasını sağlayacak bir özdeğerlendirme planı hazırlanmalıdır. SBHK tarafından gerekli görüldüğünde değerlendirme sayısı arttırılabilir. Ayrıca SBH Müdürlüğü tarafından saptanan hizmet aksamalarının tespit edilmesi durumunda plansız olarak özdeğerlendirme ziyaretleri yapılabilir.
Özdeğerlendirme Planı SBH Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Plan başlangıç tarihinden en az bir hafta önce ilgili klinik/birimlere duyurulur.
Özdeğerlendirme Ekibi’nde görev alacak kişiler, değerlendirilen klinik/birimde görevli olmayan, tarafsız, alanında deneyimli, uzman ve eğitilmiş hemşirelerden oluşur. Özdeğerlendirme Ekibi en az 2 (iki) kişiden oluşur ve değerlendirme ziyareti ilgili birimin sorumlu hemşiresi ile birlikte gerçekleştirilir.
Değerlendirme esnasında, Bakım Değerlendirme Kriterleri ve Hemşirelik Bakım Standartları göz önüne alınır.
Değerlendirilen klinik sorumlu hemşiresi kullandıkları formları ve kayıtları kolay ulaşılabilir şekilde değerlendirme için hazır bulundurur. Değerlendiriciler klinik/birim sorumlu hemşiresi ve hemşireleri ile birlikte gözlem, kayıt incelemesi ya da hasta görüşmesi yöntemini kullanarak yapar.
Değerlendirme sırasında Bakım Değerlendirme Kriterleri kullanılır. Kriterlere özgü geliştirilen forma standardın uygulanmasını engelleyen veya uygulanmasında iyi uygulama örneği oluşturabilecek hususların açık bir şekilde yazılması sağlanır. Gerektiğinde değerlendirici kriterler dışında ilgili gördüğü soruları forma ekleyebilir. 
Elde edilen sonuçlar ilgililer tarafından Özdeğerlendirme Raporu’na kaydedilir. Özdeğerlendirme Raporu ilgili birime resmi yazı ile değerlendirmeyi takip eden 15 gün içerinde bildirilir. 
SBH Müdürlüğü tarafından, tüm Özdeğerlendirme Raporları değerlendirilip birleştirilerek, BDKT’da sunulmak üzere hazırlanır. Bu raporda tespit edilen tüm eksiklikler kaydedilir. BDT SBH Müdürleri ve Bakım Değerlendirme Ekibi üyeleri tarafından yürütülür. Bakım Değerlendirme toplantısı yılda en az bir kez planlanmalıdır. Değerlendirme sonucunda elde edilen sonuçlar, mevcut durum ile ilgili görüşler ve tüm klinik/birimlerde tespit edilen eksiklikler ve Hemşirelik Bakım Standartları/Görev Tanımları’nda revizyonu gereken maddeler BDKT toplantısı gündemini oluşturur.
Bakım değerlendirme sonrasında tespit edilen eksiklere yönelik sağlık kuruluşu SBH Müdürlüğü ve Bakım Değerlendirme Ekibi tarafından iyileştirme faaliyetleri planlanır. SBH Müdürlüğü en az ayda bir kez planladığı özdeğerlendirmeyi SBHK’ne raporlar.